Dokumenty

CHRZEST ŚWIĘTY

“Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC (jeśli rodzice nie mają sakramentu małżeństwa lub matka jest sama – wtedy pełen akt urodzenia dziecka z USC).

2. Akt sakramentu małżeństwa (w przypadku ślubu cywilnego akt ślubu cywilnego).

3. Jeśli rodzice mieszkają poza naszą parafią potrzebna jest pisemna zgoda ich proboszcza.

4. Zaświadczenia rodziców chrzestnych (od Proboszcza z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych).

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM:

 • jest wyznaczony przez rodziców dziecka,
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić,
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego,

UWAGA! Jeśli ktoś zrezygnował z katechezy lub żyje w związku niesakramentalnym, nie może zostać rodzicem chrzestnym.

BIERZMOWANIE

“Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Jeśli kandydat był ochrzczony w innej parafii – skrócony odpis aktu chrztu (AD SACRA).

2. Zaświadczenie od katechety, że uczestniczy w katechezie szkolnej.

3. Jeśli kandydat mieszka poza naszą parafią – dodatkowo zgoda pisemna od swojego proboszcza.

UWAGA! Jeśli ktoś zrezygnował z katechezy nie może rozpocząć przygotowania.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

“Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii – skrócony odpis aktu chrztu (AD SACRA).

2. Zaświadczenie od katechety, że uczestniczy w katechezie szkolnej.

3. Jeśli dziecko mieszka poza naszą parafią – dodatkowo zgoda pisemna od swojego proboszcza.

UWAGA! Jeśli ktoś zrezygnował z katechezy nie może rozpocząć przygotowania.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

“Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422)

INFORMACJE

Od poniedziałku do soboty pół godziny przed Mszą Świętą jest okazja do Spowiedzi oraz w dodatkowych godzinach w I-czwartek i I-piątek miesiąca.

NAMASZCZENIE CHORYCH

“Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499)

INFORMACJE

1. W każdą I-sobotę miesiąca odwiedzamy zgłoszonych chorych z Komunią Świętą (z możliwością Spowiedzi i Namaszczenia chorych).

2. O udzielenie tego sakramentu można poprosić dodatkowo kiedy nastąpi ciężka choroba lub przez zabiegiem czy operacją. Także w nagłym pogorszeniu zdrowia kiedy jest zagrożenie utraty życia.

UWAGA! Sakramentów nie udziela się osobom zmarłym.

KAPŁAŃSTWO

“Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej” (KKK 1536)

INFORMACJE

W każdy I-czwartek miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 16:00 modlimy się w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

MAŁŻEŃSTWO

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601)

INFORMACJE

Narzeczeni powinni zgłosić się do Ks. Proboszcza minimum trzy miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego. Samą datę można ustalić w dowolnym czasie w Biurze Parafialnym.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu Bierzmowania / data świadectwa Chrztu musi być do 6 miesięcy przez datą ślubu),
 • Świadectwo z ostatniej klasy Szkoły Średniej, gdzie odnotowana jest ocena z religii,
 • Świadectwo ukończenia nauk dla narzeczonych oraz uczestnictwa w poradni rodzinnej,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku “ślubu konkordatowego”),
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
 • jeśli oboje narzeczeni są spoza parafii to dodatkowo zgoda od proboszcza jednej ze stron na sporządzenie protokołu i pobłogosławienia związku małżeńskiego w naszej parafii.

POGRZEB KATOLICKI

Zgłoszenie śmierci bliskiej osoby można dokonać w każdym momencie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Akt zgonu z USC,
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (np. od kapelana szpitala),
 • jeśli zmarły jest spoza parafii to dodatkowo zgoda od proboszcza z parafii, gdzie mieszkała zmarła osoba.

DRODZY PAŃSTWO:

Zarezerwowaną wcześniej intencję, należy potwierdzić miesiąc przed wyznaczoną datą w Biurze Parafialnym. Nie potwierdzenie rezerwacji jest równoznaczne z rezygnacją, z danej rezerwacji. W to miejsce zostanie wpisana inna intencja.

W każdy II-piątek miesiąca o godz. 18:00 jest Msza Święta zbiorowa za zmarłych, połączona z koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Biuro parafialne:

wtorek – 10:00-12:00

środa – 16:00-17:15

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski nr 28 1020 4027 0000 1702 0298 1751

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za wsparcie materialne, dzięki którym możemy cały czas upiększać naszą świątynię.